Příspěvek od zdravotní pojišťovny 2016

19. 4. 2016
Vážení rodiče,

některé zdravotní pojišťovny nabízejí svým pojištěncům příspěvek na letní tábory. Podmínky příspěvků i jejich výše jsou různé, proto jsme se ve všech českých pojišťovnách informovali.

VZP
Všeobecná zdravotní pojišťovna v tomto roce tento příspěvek nenabízí.

ZP MV ČR
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR příspěvek v tomto roce neposkytuje

OZP
Oborová zdravotní pojišťovna poskytuje příspěvek na letní tábor držitelům Vitakarty, více informací na infolince 261 105 555 nebo zde.

RBP ZP
Zdravotní pojišťovna Revírní bratrská pokladna příspěvek na letní tábor neposkytuje.

ČPZP
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nabízí příspěvek na letní tábory pro děti od 6 do 16 let včetně.
Příspěvek bude uznán jen v případě jeho trvání v délce minimálně 4 kalendářní dny, a to v období letních prázdnin, od 1.7. 2016 do 31.8. 2016. Příspěvek se vztahuje i na příměstské tábory. Příspěvek se poskytuje jednou za 2 roky, tzn. pokud byl příspěvek na letní tábory dítětem čerpán v roce 2015, příspěvek v roce 2016 nelze vyčerpat. Zde bude příspěvek posuzován ve vazbě na to, zda jsou rodiče pojištěnci ČPZP. Pokud jsou rodiče pojištěnci ČPZP, může dítě příspěvek čerpat, i když jej čerpalo už v loňském roce.
Realizace příspěvků:
K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit: Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list), potvrzení o účasti na letním táboře (buď na oficiální formulář od pojišťovny, nebo stačí i formulář od poskytovatele tábora, v takovém případě musí obsahovat: příjmení a rodné číslo dítěte, účel vystavení dokladu - letní tábor, termín konání, potvrzení o účasti dítěte na letním táboře, uhrazenou částku, datum uhrazení, razítko organizátora akce a podpis vydávajícího zaměstnance). Potvrzení/doklad o účasti na letním táboře a jeho zaplacení musí být originál, případně kopie s originálním razítkem a originálním podpisem. Za Potvrzení o účasti na letním táboře může být považován i originál dokladu o zaplacení, který je vydán po uskutečnění letního tábora a musí obsahovat tytéž údaje jako formulář Potvrzení o účasti na letním táboře. Doklad, na kterém je čitelně uvedena identifikace vystavujícího subjektu, nemusí obsahovat razítko, ale musí obsahovat tyto identifikační údaje – název firmy, IČO, adresa firmy. Příspěvek bude realizován až po absolvování letního tábora.

ZPŠ
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda nabízí příspěvek ve výši 300 Kč, je nutné doložit doklad o zaplacení.

VOZP
Vojenská zdravotní pojišťovna příspěvky na letní tábory neposkytuje.

Pro poskytnutí příspěvku zdravotní pojišťovny většinou vyžadují potvrzení o zaplacení pobytu. Takový dokument Vám rádi vystavíme, základní formulář budeme mít připravený při odjezdu na tábor, nebo Vám toto potvrzení můžeme zaslat po dohodě ještě před odjezdem.
Tým Castor Campu
Lucka Faltisová Vedoucí a lektorka tance, studentka Filosofické fakulty UK
Karel Berounský Vedoucí a lektor sportu, student 1. lékařské fakulty UK
Kristýna Stupková Vedoucí a lektorka tance, studentka 1. lékařské fakulty UK
Anna Lipoldová Vedoucí a lektorka tance, studentka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické
Tereza Bendová Vedoucí a lektorka, absolventka ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
Hana Dittrichová Hlavní vedoucí a lektorka angličtiny, absolventka 1. lékařské fakulty UK
MUDr. Veronika Stupková Táborová zdravotnice, absolventka 1. lékařské fakulty UK
Matouš Hodek Vedoucí a lektor sportu
Leoš Kořený Vedoucí a lektor sportu, absolvent Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
Matouš David Vedoucí a lektor tance
Tereza Licková Vedoucí a lektorka tvoření, absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze